1.ČLANAK

Najmodavac je KORNATI YACHTING d.o.o., Antuna Gustava Matoša 4, 23210 Biograd na Moru, OIB:66734690803. Najmoprimac je osoba koja unajmljuje plovilo i koja je ovlaštena upravljati plovilom koje je predmet Ugovora o najmu. Najmoprimac je osoba koja je ovlaštena upravljati plovilom što dokazuje kod potpisivanja ugovora pravovaljanim dokumentom. Najmoprimac je dužan prema najmodavcu ispoštivati sve obveze koje proizlaze iz Ugovora o najmu ili su u vezi sa tim ugovorom. Na osobu navedenu u ugovoru i koja je ovlaštena upravljati plovilom primjenjuju se sve odredbe koje se odnose na Najmoprimca.

2.ČLANAK

Općim uvjetima o najma plovila reguliraju se međusobna prava i obveze društva za charter djelatnosti KORNATI YACHTING d.o.o. kao najmodavca i korisnika usluge kao najmoprimca. Opći uvjeti sastavni su dio Ugovora o najmu koji se sklapa između najmodavca i najmoprimca i jednako su pravno obvezujući za obje ugovorne strane. Najmodavac i Najmoprimac su suglasni da će ove Opće uvjete, kao i Ugovor o najmu izvršavati u dobroj vjeri poštujući međusobna prava i obveze i dobre poslovne običaje.

3.ČLANAK

Ovi Opći uvjeti, kao i Ugovor o najmu objavljeni su na web stranicama najmodavca, i dostupni su najmoprimcu u svako doba.

4.ČLANAK

Ugovor o najmu sklapa se između najmodavca i najmoprimca. Sva prava i obveze nastale u ispunjenju ugovornih obveza ostvaruju se između najmodavca i najmoprimca.

5.ČLANAK

Ugovor o najmu sklopljen je između najmodavca i najmoprimca u trenutku kada gost uplati akontaciju za jedno ili više plovila. Od tog trenutka između najmodavca i najmoprimca primjenjuju se odredbe Ugovora o najmu te odredbe ovih Općih uvjeta. Uplatom akontacije smatra se da je gost upoznat s odredbama Ugovora o najmu, kao i odredbama Općih uvjeta poslovanja.

Rezervacija plovila
6.ČLANAK

Prilikom rezervacije najmoprimac je dužan dati sve svoje podatke: puno ime i prezime, adresu, datum rođenja, te vrstu i broj važeće identifikacijske isprave. Najmoprimac je prilikom rezervacije dužan poslati presliku dozvole za upravljanje plovilom na kojoj će biti jasno vidljivo na koga dozvola glasi, vrijeme važenja, te kategorija plovila za koje je dozvola izdana. Ako najmoprimac podatke nije u mogućnosti dostaviti prilikom rezervacije dužan je to učiniti najkasnije 8 dana od dana rezervacije.

Cijena najma
ČLANAK 7.

Cijene najma plovila objavljene su na službenoj stranici najmodavca. Cijene najma navedene su za svako plovilo posebno.Cijena najma plovila uključuje najam plovila s punim spremnicima goriva i vode, upotrebu plovila i svih uređaja na plovilu, obvezno i dobrovoljno osiguranje plovila, kasko osiguranje plovila iznad vrijednosti ugovorenog pologa, te osiguranje najmoprimca i putnika od nezgode.U cijenu plovila je uključeno korištenje svih uređaja i stvari navedenih u listi opreme koja je za svako plovilo objavljena na službenim stranicama najmodavca. Cijena najma plovila ne pokriva troškove marina, pristojba za vez, boravišne pristojbe, kao i druge pristojbe i naknade koje se plaćaju tijelima državne uprave ili jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave, ili osobama na koje su navedena tijela prenijela svoja ovlaštenja (koncesionari), troškove goriva i vode u spremnicima, zdravstveno osiguranje gosta i putnika na brodu, te sve drugo što nije posebno određeno da ulazi u cijenu najma plovila. Ako je nakon uplate akontacije promijenjena cijena najma plovila (na više ili na niže) za najmoprimca, kao i za najmodavca, važeća je cijena koja je bila u trenutku kada je izvršena rezervacija i uplata akontacije.

Plaćanje
ČLANAK 8.

Pravilo u charteru plovila je da se najam plaća unaprijed a ne dolaskom na plovilo. Najam se plaća bankovnom transakcijom, tako da se avansna uplata vrši odmah kod rezervacije, a ostatak najkasnije do 4 tjedna prije najma. Po primitku cijelog iznosa gostim se šalje voucher za preuzimanje plovila.

Pravo gosta na otkaz ugovora
ČLANAK 9.

Najmoprimac može otkazati Ugovor o najmu e-mailom ili poštom preporučeno.Ako najmoprimac otkazuje Ugovor o najmu e-mailom tada je isti valjan samo ako mu je najmodavac potvrdio da je njegov e-mail primio. Najmodavac je potvrdu o primitku e-maila najmoprimca kojim otkazuje ugovor dužan poslati odmah po primitku e-maila odnosno najkasnije u roku od 24 sata računajući od trenutka kada mu je najmoprimac poslao e-mail. Ako u tom roku najmoprimac ne primi potvrdu najmodavca tada se smatra da otkaz ugovora nije valjan.Datum kada je najmodavac primio otkaz ugovora (datum naznačen na povratnici ili datum primitka e-maila (ako postoji potvrda o primitku).Novac koji je uplaćen za rezervaciju se ne vraća osim ako je riječ o nekom opravdanom slučaju npr. kao bolest . U tom slučaju u dogovoru sa najmoprimcem ne vraćamo novac nego dogovaramo neki drugi termin te mu na taj način iznos koji je uplatio za rezervaciju, a morao je iz opravdanih razloga otkazati ,priznajemo. Postojanje okolnost iz st. 1. ovog članka gost mora dokazati vjerodostojnom dokumentacijom koju će najmodavcu dostaviti u izvorniku i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik.

Polog – depozit
ČLANAK 10.

Kaucija je obavezna za sva plovila u najmu. Njena visina ovisi o veličini plovila i visini osiguranja plovila i jahti. Plaća se neposredno prije ukrcaja a vraća se klijentu na iskrcaju ako nema oštećenja, gubitaka opreme, kašnjenja s povratkom u bazu i sl.

Preuzimanje plovila
ČLANAK 11.

Plovilo se preuzima u pravilu između 8-10h u charter bazi na nekom ugovorenom mjestu. Ako najmoprimac, bez prethodne najave, iz bilo kojeg razloga, ne preuzme plovilo ni nakon isteka 12 sati od ugovorenog vremena preuzimanja, najmodavac je ovlašten odmah jednostrano raskinuti Ugovor o najmu plovila, a najmoprimac nema pravno na povrat uplaćenog iznosa, kao ni pravo na bilo kakvu drugu naknadu. Ako najmodavac iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti u ugovoreno vrijeme predati najmoprimcu rezervirano plovilo najmodavac ima pravo u roku od 24 sata (računajući od kada je plovilo trebalo biti predano) staviti gostu na raspolaganje drugo plovilo istih ili boljih karakteristika. U protivnom najmoprimac ima pravo odmah jednostrano raskinuti ugovor te ima pravo na povrat svih uplata izvršenih za račun najmodavca.Ako najmoprimac odluči čekati zamjensko plovilo i izvan roka od 24 sata nakon ugovorenog vremena preuzimanja plovila tada može potraživati iznos ekvivalentan vrijednosti najma za onaj broj dana koliko nije mogao raspolagati plovilom, a koji je reguliran službenim cjenikom najmodavca. Isključuje se odgovornost najmodavca za isplatu većih ili drugih iznosa osim od onih propisanih u cjeniku.

ČLANAK 12.

Najmodavac je obvezan predati najmoprimcu plovilo spremno za plovidbu, što podrazumijeva uredno plovilo, tehnički ispravno, kompletno opremljeno u skladu s inventarnom listom, te da su mu spremnici goriva i vode puni.

ČLANAK 13.

Pri preuzimanju plovila najmoprimac je dužan provjeriti opće stanje plovila i opreme, te provjeriti da je oprema na plovilu suglasna s inventarnom listom. Navedeno gost potvrđuje potpisom inventarne liste.Prigovore na opće stanje plovila i opreme, te prigovore na nesuglasje opreme s inventarnom listom gost može podnijeti samo prije početka putovanja tj. najma plovila.Skrivene mane i nedostaci plovila i/ili opreme koje najmodavcu nisu mogle biti poznate u trenutku kada je najmoprimac preuzeo plovilo, kao i nedostaci ili kvarovi koji nastanu nakon predaje plovila, a koje najmodavac nije mogao predvidjeti, ne daju najmoprimcu pravo da traži smanjenje cijene najma.Ako je dio plovila, opreme ili inventara izgubljen ili oštećen za vrijeme prethodnog najma, a ne može biti popravljen ili nabavljen novi dio prije ukrcaja, najmoprimac nema pravo otkazati Ugovor o najmu, niti tražiti smanjenje cijene ako nedostatak na plovilu, opremi ili inventaru ne utječe na sigurnost plovidbe.

Povrat plovila
ČLANAK 14.

Najmoprimac je dužan vratiti plovilo u luku u kojoj je plovilo preuzeo najkasnije do 19,00 sati posljednjeg dana najma. Najmoprimac je dužan pratiti vremenske prilike. Vremenske neprilike nisu opravdan razlog nepoštivanja ugovorenog vremena povrata plovila radi čega je najmoprimac dužan planirati putovanje vodeći računa o vremenskim prilikama.Najmoprimac je dužan vratiti plovilo u stanju u kakvom ga je primio.Najmoprimac je dužan plovilo vratiti uredno i čisto i tada mu se neće posebno naplatiti čišćenje. Ako gost vrati plovilo neuredno i prljavo naplatiti će mu se trošak čišćenja iz pologa u iznosu od 40,00 eura u kunskoj protuvrijednosti na dan plaćanja prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke.Najmoprimac je dužan prije predaje plovila napuniti puni spremnik goriva na benzinskoj crpki. Po povratu plovila najmodavac će dopuniti spremnik goriva o trošku gosta po cijeni po kojoj je Najmoprimac prethodno napunio spremnik goriva.

ČLANAK 15.

U slučaju da najmoprimac iz bilo kojeg razloga plovilo vrati u luku koja nije određena kao luka odredišta najmoprimac plaća najmodavcu sve troškove transfera do odredišne luke, troškove koji su najmodavcu nastali ako je zbog toga došlo do zakašnjenja u predaji plovila drugom gostu, kao i naknadu za oštećenja koja nisu pokrivena policom osiguranja, a koja su se dogodila tijekom transfera.

ČLANAK 16.

Pri predaji plovila najmodavac u nazočnosti najmoprimca provjerava opće stanje plovila i opreme te se vrši provjera zatečenog inventara s listom inventara koju je najmoprimac potpisao pri preuzimanju broda.

ČLANAK 17.

Najmoprimac je dužan prijaviti najmodavcu sva oštećenja na brodu, dijelu broda, opremi ili inventaru, kao i gubitak dijelova broda, opreme ili inventara.Najmoprimac snosi odgovornost za štetu nastalu zbog oštećenja broda, dijela broda, opreme ili inventara, kao i zbog gubitka dijelova broda, opreme ili inventara, a koja šteta je nastala namjernim, nepažljivim ili nepravilnim rukovanjem gosta ili nekog od putnika na brodu. Tako nastala šteta nadoknaditi će se iz pologa, a ako je iznos štete veći od iznosa pologa, i nije pokriven osiguranjem, najmodavac će od najmoprimca potraživati naknadu štete do punog iznosa.

Pritužbe
ČLANAK 18.

Sve eventualne pritužbe na usluge ili plovilo za iznajmljivanje se moraju predati u pisanom obliku u određenom vremenskom roku. Ako dođe do situacije koja se ne može riješiti mirnim putem, slučaj će se voditi na nadležnom sudu.

Nadležnost suda
ČLANAK 19.

U slučaju spora nadležan je sud prema mjestu sjedišta najmodavca. Na odnose između najmoprimca i najmodavca primjenjuje se hrvatsko pravo.